పక్కన నేనే
ఎందుకు నచ్చిందంటే..
నేను పనికొస్తానా?
ఫొటో మాది−మాట మీది


© Sitara 2018.
Powered by WinRace Technologies.