రాజసులోచనకు గాయం... ఎన్టీఆర్‌ చికిత్స
article image
‘సొంత‌వూరు’‌ (1959) సినిమా షూటింగ్‌ జరు‌గు‌తోంది.‌ ఇది ఘంట‌సాల తీసిన రెండో సినిమా.‌ రాజ‌సు‌లో‌చన నాయిక.‌ ఆ రోజు సెట్లో ఒక పక్క షూటింగ్‌ జరు‌గు‌తున్నా ఇంకో పక్క వేరో చిత్రా‌నికి సెట్టు కడు‌తు‌న్నారు.‌ ఆ మేకులూ, చెత్తా ఇటూ తుళ్లు‌తు‌న్నాయి.‌ రాజ‌సు‌లో‌చన షాట్‌ ముగిం‌చు‌కుని వస్తూ‌వుంటే కాల్లో ఏదో గుచ్చు‌కు‌న్న‌ట్ట‌యింది.‌ ఏదో అను‌కుని, వచ్చి కుర్చీలో కూచు‌న్నారు.‌ రామా‌రావు పక్కనే.‌ రామా‌రావు ఐస్‌ వేసిన కూల్‌డ్రింక్‌ తెప్పిం‌చు‌కుని తాగ‌బో‌తుం‌డగా, దృష్టి రాజ‌సు‌లో‌చన పాదం మీద పడింది.‌ బొట‌బొటా రక్తం! ఆమె గమ‌నిం‌చ‌లేదు.‌ వెంటనే రామా‌రావు తన చేతిలో ఉన్న డ్రింక్‌ని, అలా కొద్ది కొద్దిగా ఆమె పాదం మీద వంపారు.‌ మొత్తం ఖాళీ చేశారు.‌ చేతి గుడ్డతో వత్తారు.‌ ‌‘‌‘అయ్యో నేను చూసు‌కో‌లేదు.‌ అనేక ధన్య‌వా‌దాలు’‌’‌ అన్నారు రాజ‌సు‌లో‌చన.‌ (ఈ విషయం ఆమె, ‌‘గుండెలు తీసిన మొన‌గాడు’‌ (1974) షూటిం‌గ్‌లో చెప్పారు).‌


article image


Copyright 2019 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.