రచయిత నేనా? ఆయనా?
article imageమాటల రచ‌యిత మహా‌ర‌థికి మాట పట్టింపు ఎక్కువ.‌ ఆయన సంభా‌ష‌ణలు రాసిన మొదటి చిత్రం ‌‘బంది‌పోటు’‌(1963).‌ అందులో ఎన్టీ‌ఆర్, కృష్ణ‌కు‌మారి, రాజ‌నాల ముఖ్య పాత్రధా‌రులు.‌ బి.‌విఠ‌లా‌చార్య దర్శ‌కుడు.‌ ఆయన మాతృ‌భాష కన్నడం.‌ అందు‌వల్ల మాటల రచ‌యి‌తను కూడా తనతో పాటు షూటిం‌గ్‌లో ఉండ‌మ‌నే‌వా‌రట.‌ ఓరోజు షూటింగ్‌ జరు‌గు‌తోంది.‌ ప్రతి‌నా‌య‌కుడు రాజ‌నాల పెద్ద డైలాగ్‌ చెబు‌తు‌న్నారు.‌ విఠ‌లా‌చార్య పక్కనే ఉన్న రచ‌యిత మహా‌రథి ‌‘కట్‌’‌ అన్నారు.‌ సీని‌యర్‌ నటు‌డైన రాజ‌నాల ‌‘ఇదే‌మిటి?’‌ అన్న‌ట్లుగా చూశారు.‌ విఠ‌లా‌చా‌ర్యకి అర్థం కాలేదు.‌ మహా‌రథి ఆయ‌నతో ‌‘‌‘అయ్యా! రాజ‌నాల గారు చెబు‌తున్న డైలాగ్‌ తప్పు’‌’‌ అన్నారు.‌ రాజ‌నాల లెక్కించ లేదు.‌ రెండో టేక్‌లో కూడా అలాగే చెప్పారు.‌ మహా‌రథి మళ్లీ అభ్యం‌తరం చెప్పారు.‌ విఠ‌లా‌చార్య గారు ఏమిటీ గొడవ అన్న‌ట్లుగా అస‌హ‌నంగా చూశారు.‌ అప్పుడు మహా‌రథి ‌‘‌‘చూడండి డైరె‌క్టర్‌ సార్‌.‌ ఇది నేను రాసిన కథ.‌ సంభా‌ష‌ణలు కూడా నావే.‌ కానీ ఆయన చూడండి.‌ నోటి‌కొ‌చ్చి‌నట్లు చెబు‌తు‌న్నారు.‌ అందుకే నేను ‌‘కట్‌’‌ చెబు‌తు‌న్నాను.‌ ఈ సిని‌మాకి రచ‌యిత నేనో ఆయనో కను‌క్కోండి’‌’‌.‌ అన్నా‌రట.‌ విఠ‌లా‌చార్య మహా‌రథి పక్షాన నిల‌బడి, రాజ‌నా‌లతో ‌‘‌‘ఫాలో ది స్క్రిప్ట్‌’‌’‌ అన్నా‌రట.‌ కొత్తగా వచ్చిన ఓ రచ‌యిత సీని‌యర్‌ నటు‌డికి భయ‌ప‌డ‌కుండా మాట మీద నిల‌బ‌డటం ఒకెత్తు కాగా విఠ‌లా‌చార్య సైతం రచ‌యి‌తనే సమ‌ర్థిం‌చడం మరో‌ఎత్తు.‌
article image
article image
article image


Copyright 2020 USHODAYA ENTERPRISES PVT LTD, ALL RIGHTS RESERVED.
Powered by WinRace Technologies.